NEW Flying Bush in Fortnite… | Gamer Universe

NEW Flying Bush in Fortnite…#fortnite #shorts

birdo,birdoisthewordo,birdotv,mythbusters,myth,fortnite myths,fortnitetips,fortnite challenges,itemshop,fortnitebr,fortnite,fortnite mythbusters,myths,new fortnite season,fortnite new update,new fortnite,fortnite new,fortnite myth,myth busted,fortnite chapter 4,chapter 4 mythbusters,burst assault rifle,augments,upcoming augments,fortnite augments,big bush bomb,new bush item,big bush bomb mythbusters,big bush bomb locations,how to get big bush bomb